Zarejestruj się

Wszystkie pola są wymagane!

Regulamin

 EUROPEJSKA PLATFORMA HURTOWA

REGULAMIN SERWISU

§ 1. [OPIS SERWISU]

 1. Serwis jest witryną internetową administrowaną przez EPH, poprzez którą Użytkownikom oferowany jest - zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami - dostęp do Serwisu w tym Usług bądź Funkcjonalności.

 2. Serwis nie jest kierowany do Konsumentów. Tym samym charakter Serwisu nie pozwala Konsumentom na korzystanie z niego ani też wejście za jego pomocą w jakiekolwiek stosunki obligacyjne.

 3. Korzystanie z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności wymaga akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przy czym Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do Użytkowników, jeżeli przekazywane przez nich dane należy - zgodnie z prawem Terytorium - postrzegać jako Dane.


§ 2. [ZNACZENIE]

 1. Wszelkie terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, należy definiować przede wszystkim następująco:
  1. EPH - przedsiębiorca Magdalena Oszmian-Jurek prowadząca - na podstawie wpisu pod numerem 7925 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska - działalność gospodarczą pod firmą Europejska Platforma Hurtowa Magdalena Oszmian-Jurek, NIP: 7861637151, adres siedziby: Os. Jagiellońskie 6 lok. 8, Środa Wielkopolska (kod pocztowy: 63-000);
  2. Dane - dane osobowe w rozumieniu Ustawy;
  3. Dodatkowe warunki - ewentualne uszczegóławiające warunki, na jakich świadczone są na podstawie Umowy oraz w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;
  4. Domena - narzędzie, współpracujące z następującymi nazwami domenowymi:
   a. www.hurtu.pl;
   b. www.europejskaplatformahurtowa.pl;
   c. www.europejskaplatformahurtowa.eu;
   wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu;
  5. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy EPH a Użytkownikiem Zarejestrowanym dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego przyporządkowanego do Konta bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej EPH;
  6. Działalność wytwórcza - nieincydentalna działalność zarobkowa;
  7. Funkcjonalność - funkcjonalności udostępniane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: Sprzedaż i dystrybucja – towarów i usług drogą elektroniczną.
  8. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych we właściwych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  10. Konto - konto w Serwisie;
  11. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu;
  12. Partner - niebędący Użytkownikiem Zarejestrowanym kontrahent EPH, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu;
  13. Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;
  14. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;
  15. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;
  16. Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 11 Regulaminu;
  17. Serwis - witryna internetowa EPH, do której kieruje Domena;
  18. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;
  19. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;
  20. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  21. Umowa - umowa o świadczenie Usług;
  22. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;
  23. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;
  24. Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
  25. Użytkownik - nie-Konsument, który korzysta z Serwisu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej bądź Działalności wytwórczej;
  26. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;
  27. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem EPH: komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa obsługująca HTML 4.0 lub XHTML 1.0 (bądź wyższe) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java, zalecane Internet Explorer 8, 9; Firefox 4,5,6,7,8; Opera 10, 11; Google Chrome (bądź wyższe), włączona obsługa plików cookies;
  28. Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Serwisie;
  29. Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na otrzymywanie Informacji handlowej od EPH lub Partnerów oraz na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (jeżeli przekazywane dane należy - zgodnie z prawem Terytorium - postrzegać jako Dane);
  30. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na Systemy, Oprogramowanie, Sieci lub Urządzenia końcowe;
  31. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu treści zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu – z wyłączeniem Zawartości bezsprzecznie niepochodzącej od EPH lub podmiotów, z którymi łączą EPH stosowne umowy dotyczące Praw;

   1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.

   2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.


§ 3. [AKCEPTACJA WARUNKÓW]

 1. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu Polityki Prywatności oraz mających zastosowanie Dodatkowych warunków (na warunkach określonych w Regulaminie) - są one wiążące tak samo, jak umowa zawarta na piśmie.

 2. Korzystanie z Serwisu nie powinno mieć miejsca w przypadkach braku pełnej akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności lub mających zastosowanie Dodatkowych warunków (na warunkach określonych w Regulaminie).

 3. Zarówno Regulamin, jak i Polityka Prywatności są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia przechowywanie i odtwarzanie ich treści w zwykłym toku czynności - za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

 4. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

 5. EPH zastrzega, iż niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niemożności pogodzenia stosowania postanowień zawartych w Regulaminie oraz w Dodatkowych warunkach, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Dodatkowe warunki udostępniane są Użytkownikom na zasadach określonych w ust. 3 powyżej przed skorzystaniem z regulowanych nimi Usług bądź Funkcjonalności.


§ 4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

 1. EPH jest uprawniona do sprawdzania Zawartości. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały (niezależnie od ich formy lub charakteru), które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. W ramach Serwisu obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Bezwzględnie zabronionym jest również umieszczanie w Serwisie Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

 2. Użytkownicy poprzez korzystanie z Serwisu zobowiązują się, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich w Serwisie Zawartości - na wszystkich polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie.

 3. Użytkownicy akceptują, iż mogą być adresatem komunikatów pochodzących od Partnerów lub mogą w inny sposób korzystać z Usług przez nich oferowanych. EPH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z taką działalnością lub transakcjami. Odpowiedzialność za poprawność wszelkich komunikatów pochodzących od Partnerów, w tym Informacji handlowej ponoszą Partnerzy.

 4. Użytkownicy akceptują, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz EPH, Partnerów bądź osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody.

 5. W przypadku osób fizycznych, prowadzenie działalności gospodarczej lub Działalności wytwórczej jest warunkiem koniecznym umożliwiającym korzystanie z Serwisu. Utrata takiego statusu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy, wobec czego Użytkownik traci prawo do korzystania z Serwisu. Użytkownicy zobowiązują się do informowania EPH o zakończeniu prowadzenia działalności, co nie narusza uprawnienia EPH do usunięcia Konta, jeżeli ww. informację poweźmie z innego źródła.


§ 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

 1. Użytkownicy oświadczają, iż poprzez korzystanie z Serwisu nie będą naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących na Terytorium.
 2. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszając porządku publicznego lub dobrych obyczajów.
 3. Zabronione jest każde działanie powodujące zakłócenia w pracy Serwisu lub Systemu EPH bądź zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności przez innych Użytkowników.
 4. EPH, jeżeli stwierdzi, iż Użytkownik korzysta z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności niezgodnie z zapisami Regulaminu, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać: do skorzystania z jakichkolwiek dostępnych EPH środków, w tym: odmowy świadczenia Usług lub Funkcjonalności, blokowania określonych adresów IP, usuwania bezprawnej Zawartości lub dezaktywacji bądź usunięcia Konta.
 5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączna odpowiedzialność za stosunki prawne i faktyczne, w które wchodzi z innymi Użytkownikami z wykorzystaniem Serwisu. EPH nie jest w żadnym wypadku stroną takich stosunków i nie może być za taką postrzegana.


§ 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

Wyłącznie uprawnionymi do Znaków są EPH lub jej kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium.


§ 7. [OPŁATY]

 1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu uzyskania dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, (mogącymi określać m.in. walutę bądź wysokość opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.zgodnie z Dodatkowymi warunkami
 2. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem, właściwymi Dodatkowymi warunkami oraz prawem Terytorium.


§ 8. [KONTO]

 1. Użytkownicy mogą
  a) umieszczać Zawartość w Serwisie
  b) pobierać Zawartość z Serwisu lub
  c) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Poprzez założenie Konta, Użytkownicy nabywają status Użytkowników Zarejestrowanych.

 2. Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub Działalnością wytwórczą, a także osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest prawidłowo umocowana do dokonywania skutecznych czynności prawnych w imieniu tych osób, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: Adres e-mail z weryfikacją poprawności, hasło, nazwa użytkownika(login), określenie typu konta, pole akceptacji regulaminu, należy podać; podstawowe dane  firmy niezbędne do wystawienia FV. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu. Osoba korzystająca z Serwisu oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniona do reprezentowania Użytkownika, w imieniu którego zakładane jest Konto, a uprawnienie to nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

 3. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi lub osobie jego reprezentującej udostępniania jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym zakończenia zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany. Po akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności oraz po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia założenia Konta.

 4. Aktywacja lub utrzymanie Konta może zostać uzależnione przez EPH od zweryfikowania danych i faktów podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności poprzez dostarczenie EPH przez Użytkownika wymaganych przez EPH informacji lub dokumentów. EPH nie dokonuje weryfikacji udzielonych informacji oraz przedłożonych dokumentów ze stanem faktycznym lub prawnym.

 5. Posiadanie Konta przez Użytkownika nie jest i w żadnych okolicznościach nie może być postrzegane lub interpretowane jako dokonana przez EPH weryfikacja statusu Użytkownika.

 6. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. Konto nie może być przedmiotem obrotu.

 7. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za:
  a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła,
  b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz
  c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta.


§ 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Polityka Prywatności, która ma zastosowanie wyłącznie do treści zebranych przez EPH poprzez Serwis, wyjaśnia, jak EPH przetwarza treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.


§ 10. [NARUSZENIA]

 1. Jeżeli ktokolwiek (nie będący Konsumentem) uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw, w tym Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia spełniającego łącznie następujące kryteria:
  a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują naruszone prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują naruszone prawa;
  b) precyzyjny opis Zawartości naruszającej ww. prawa wraz z załączaniem stosownych dokumentów;
  c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu);
  d) dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej zgłaszającego;
  e) oświadczenie zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności prawnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i nie mają na celu szkodzenia w jakikolwiek sposób Serwisowi, EPH lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie jak również, że zgłaszający jest podmiotem któremu przysługują naruszone prawa lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

 2. Wszelkie zgłoszenia winny być składane pod następujący adres: info@hurtu.pl.

 3. Zasady określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do ewentualnych roszczeń Konsumentów.


§ 11. [REKLAMACJE]

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności nie świadczonych przez EPH - w tym zakresie właściwe są warunki reklamacji określone przez Partnera, którego reklamowana Usługa bądź Funkcjonalność dotyczy.

 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego;
  b) określenie przedmiotu reklamacji;
  c) określenie reklamowanego okresu;
  d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia;
  f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności;
  g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 3. EPH, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego drogą elektroniczną do uzupełnienia reklamacji niespełniającej warunków określonych w ust. 2 powyżej, wyznaczając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Reklamacje mogą być składane zarówno pisemnie, jak i drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

 5. EPH udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  a) nazwę jednostki EPH rozpatrującej reklamację;
  b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia;
  c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
  e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
  f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego;
  g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik Zarejestrowany może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.


§ 12. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI]

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, EPH nie odpowiada wobec Użytkowników, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy wyraźnie zgadzają się, że jedynym i wyłącznym remedium dla Użytkownika będzie skorzystanie z drogi Reklamacji.


§ 13. [ZABEZPIECZENIE]

 1. Użytkownicy niniejszym oświadczają, iż zobowiązują się zabezpieczać, bronić i chronić EPH, przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw innych Użytkowników lub osób trzecich.

 2. EPH zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć EPH, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z EPH, zgodnie z wnioskiem EPH, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

 3. Zarówno Serwis, Usługi, Funkcjonalności, jak i Zawartość są dostępne na zasadzie „jak jest", bez jakichkolwiek obietnic, przyrzeczeń, rękojmi, oświadczeń, zapewnień, ubezpieczeń czy też gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w szczególności, iż będą dostępne lub wolne od błędów bądź Złośliwego kodu bądź wad prawnych. Ponadto: wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności.


§ 14. [ROZWIĄZANIE UMOWY]

 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub EPH - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym), usunięcia Konta lub na podstawie okoliczności wskazanych w § 8 ust. 6 powyżej.

 2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.


§ 15. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. EPH może być zobowiązana przez prawo Terytorium do powiadamiania Użytkowników o określonych zdarzeniach. Użytkownicy niniejszym potwierdzają i zgadzają się, iż takie powiadomienia będą skutecznie doręczone Użytkownikom z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie lub wysłania ich drogą elektroniczną.

 2. Użytkownicy zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez EPH, w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta.

 3. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy EPH a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów EPH oraz Użytkownika.

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

EPH szanuje prywatność Użytkowników oraz ich Dane i pragnie je chronić przez cały czas. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak EPH przetwarza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych przez EPH poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, natomiast wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

1. Przeglądanie Serwisu bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych lub korzystania z jakiejkolwiek Funkcjonalności ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.


2. Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi. Administratorem Danych jest Magdalena Oszmian - Jurek.


3. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Serwisu i jego Funkcjonalności; odpowiadaniem przez EPH na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników, a także w celu wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów EPH jako administratora Danych.


4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.


5. EPH dopuszcza powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowego korzystania z Serwisu.


6. EPH może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania

i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania przysługujących im praw.


7. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) EPH może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie Oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się Oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) EPH może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń.


8. Reklamy online w ramach Serwisu, w tym między innymi bandery zbierają dane Użytkowników w celu personalizacji serwowanego przez nie treści.


9. Serwis nie jest kierowany do Konsumentów.


10. EPH wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych.


11. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa obowiązującego na Terytorium.